Privacy Policy

Privacy Policy

Hondenpension Van het Luisselshof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hondenpension Van het Luisselshof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hondenpension Van het Luisselshof zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten worden door Hondenpension Van het Luisselshof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de reservering en uitvoering hiervan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hondenpension Van het Luisselshof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Hondenpension Van het Luisselshof opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 3 jaar volgens de Wet Houders van Dieren.

Real Time Web Analytics


Clicky